Tùy Phương Dược

Tuỳ Phương Dược

Xuân phong dĩ đáo Tà Dương lĩnh

Liễu Liễu Đường trung bách điểu minh

Nhất trượng đả không thiên địa tán

Ngũ uẩn dung thần trú dạ viên

Trí giả yết tuyên sanh tử sự

Vô ngôn trực thuyết lĩnh khê không

Kiện suy ẩn hiện tùy phương dược

Thuỳ kiến tân Xuân dữ lão tăng…?

 

隨 方 藥

春 風 已 到 斜 陽 嶺

了 了 堂 中 百 鳥 鳴

一 杖 打 空 天 地 散

五 蘊 容 神 晝 夜 圓

智 者 謁 宣 生 死 事

無 言 直 說 嶺 谿 空

健 衰 隱 現 隨 方 藥

誰 見 新 春 與 老 僧

 

Tuỳ Phương Tiện

Gió Xuân ghé ngọn Tà Dương

Chim muông lảnh lót trước sân Liễu Đường

Gậy quơ trời đổ đất nhào

Thần tình năm uẩn xoay tròn ngày đêm

Văn nhân bái luận tử sanh

Đã quên vực vách nên không nửa lời

Thuốc tuỳ ẩn hiện khóc cười

Mấy ai thấy vị sư già vui Xuân…?

-Như Lộ-