Bảo Sở Hoá Thành

Bảo Sở Hoá Thành

 

Bảo Sở Hoá Thành tự kinh văn

Hoá Thành tại hạ Bảo Sở cao

Cổ xa trực thướng Như Huyễn đính

Bảo Sở vô nhân Hoá Thành không

Không diệc không, hữu diệc không

Bảo Sở Hoá Thành thể giai đồng

“Chân không diệu hữu” cầu sanh hỷ

Văn tự ly không hựu hoàn không

 

寶 所 化 城

 

寶 所 化 城 自 經 文

化 城 在 下 寶 所 高

古 車 直 上 如 幻 頂

寶 所 無 人 化 城 空

空 亦 空 有 亦 空

寶 所 化 城 體 皆 同

真 空 妙 有 求 生 善

文 字 離 空 又 還 空

 

Tạm dịch:

 

Bảo Sở Hoá Thành vốn kinh văn

Hoá Thành còn thấp Bảo Sở cao

Xe xưa phóng thẳng lên đỉnh huyễn

Bảo Sở không người Hoá Thành tan

Không cũng không có cũng không

Bảo Sở Hoá Thành thể tánh đồng

“Chân Không Diệu Hữu” cầu nên thích

Văn tự rời không lại về không

 

-Như Lộ-