Bất Trước Nguỵ Chân

不 著 偽 真

 

何 是 魔 軍 在 你 身

的 是 想 知 與 誤 心

忽 聽 巧 人 誇 語 義

塵 勞 生 滅 亂 西 東

不 捨 偽 不 取 真

邪 惛 常 顯 示 精 通

若 了 境 根 無 可 得

神 魔 天 地 莫 擬 疑

 

Bất Trước Nguỵ Chân

 

Hà thị ma quân tại nhĩ thân

Đích thị tưởng tri dữ ngộ tâm

Hốt thính xảo nhân khoa ngữ nghĩa

Trần lao sanh diệt loạn tây đông

Bất xả nguỵ bất thủ chân

Tà hôn thường hiển thị tinh thông

Nhược liễu cảnh căn vô khả đắc

Thần ma thiên địa mạc nghĩ nghi

 

Tạm dịch:

 

Không Gá Nguỵ Chân

 

Đâu là ma chướng tại thân anh?

Chính là suy tưởng với tâm mê.

Mới nghe kẻ xảo khoa môi mép,

Tâm thần hoảng loạn chạy tây đông.

Chẳng bỏ nguỵ chẳng vướng chân,

Tà ma thường xử dụng thần thông.

Nếu biết cảnh căn không thể lấy,

Thần ma trời đất chớ sanh tâm.

 

-Như Lộ-