Ca dao, tục ngữ

Các bài thơ được viết dựa trên các câu ca dao, tục ngữ của Tác Giả: Như Lộ

Danh sách các bài thơ:

Mục I:

 1. Lá lành đùm lá rách …”
 2. Nhớ ai như nhớ thuốc Lào
  Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên..”
 3. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.….”
 4. Ăn cháo đá bát…”

Mục II:

 1. Bầu ơi thương lấy Bí cùng
  Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn…”
 2. Trăm năm bia đá cũng mòn
  Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ…”
 3. Ăn trông nồi, ngồi trông hướng…”
 4. Khôn ngoan đá đáp người ngoài
  Gà cùng một Mẹ chớ hoài đá nhau…”

Mục III:

 1. Cha Mẹ hiền lành để Đức cho con…”
 2. “Khôn ba năm dại một giờ…”
 3. “Lời nói không mất tiền muaLựa lời mà nói cho vừa lòng nhau…”
 4. “Dù xây chín bậc phù đồ

  Không bằng làm Phước cứu cho một người …

Mục IV:

 1. “Một điều nhịn chín điều lành…”
 2. “Nghèo cho sạch rách cho thơm…”
 3. “Thương ai thương cả lối đi

    Ghét ai ghét cả tông ti họ hàng…”

 4. “Thương nhau trái ấu cũng tròn

     Ghét nhau trái bồ hòn cũng méo…”

Mục V:

 1. “Ở sao cho vừa lòng người

  Ở rộng người cười ở hẹp người Chê….”

 2. “Của cho không bằng cách cho…”
 3. “Cây ngay không sợ chết đứng…”
 4. “Thuốc đắng giải tật, lời thật mất lòng…”

Mục VI:

 

 1. “Học là học để làm người,
  Biết đâu hơn thiệt biết lời thị phi…”
 2. “Người mà không học, khác gì đi đêm…”
 3. “Người không học, như ngọc không mài…”
 4. “Ngọc kia chẳng giũa chẳng mài

  Cũng thành vô dụng cũng hoài ngọc đi…”

Mục VII:

 1. “Học là học Biết giữ gìn
  Biết điều nhân nghĩa Biết đường hiếu trung….”
 2. “Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học…”
 3. “Luyến mãi thành tài, miệt mài tất giỏi…”
 4. “Cần cù bù thông minh…”

Mục VIII:

 1. “Dốt đến đâu học lâu cũng biết….”
 2. “Học hành vất vả, kết quả ngọt bùi…”
 3. “Xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ…”
 4. “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn,

  Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người ”

Mục IX:

 1. “Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo…”
 2. “Sóng trước đổ đâu sóng sau đổ đó…”
 3. “Được chim bẻ ná, được cá quên nơm…”
 4. “Sông sâu còn có kẻ dò
  Đố ai lấy thước mà đo lòng người…”