Mục II

Bầu ơi thương lấy Bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn…”
Giàu nghèo cao hạ khác gì
Cũng người cũng sống cũng cần yêu thương
Sảy chân lầm bước lỡ đường
Hồi đầu ai lại nỡ làm chi ai…
Muốn được thương hãy yêu thương!

Trăm năm bia đá cũng mòn
Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ…”
Sao dời vật đổi ai ngờ?
Lời từ Tâm thật theo thời vẫn nguyên
Tinh hoa văn hoá lưu truyền
Tổ tiên để lại cho đời lai sanh
Ca Dao Tục Ngữ Chân Kinh
Từ lòng dân tộc dưỡng nuôi giống nòi
Tấm gương tỏa chiếu muôn đời…

Ăn trông nồi, ngồi trông hướng…”
Thân tâm bình thản kính nhường dưới trên
Yêu thương chăm chút sẻ chia
Noi gương Tiên Tổ nhớ ơn gốc nguồn!

Khôn ngoan đá đáp người ngoài
Gà cùng một Mẹ chớ hoài đá nhau…”
Bắc Trung Nam có khác đâu
Cùng chung bản sắc tinh hoa giống nòi
Ngoại xâm gây khích bao đời
Anh em đối mặt ngoại thù chẳng tha
Mẹ nhìn lòng bỗng xót xa…
 
-Như Lộ-