Mục III

Cha Mẹ hiền lành để Đức cho con…”
Ông Bà ăn ở vuông tròn
Cháu con thừa hưởng Phước còn mai sau
Tâm linh một chuỗi minh châu
Nhân Nhân Quả Quả đời sau đời này
Muốn con cháu mãi đong đầy
Ăn lành ở thiện sẵn lòng xới chia
Giúp nghèo kính bậc Chân Tu!

     “Khôn ba năm dại một giờ…”
Lỡ lầm lầm lỡ chữ Ngờ chưa thông
Nghiệp duyên sanh bởi mộng mơ
Tỉnh ra mới thấy chữ Ngờ nơi Tâm
Tâm không vạn pháp đều không
Dại khôn, lâu chóng đều không vướng vào
Không buông chẳng giữ hai đầu…

   “Lời nói không mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau…”
Lời thật, lời giả khác đâu
Kẻ ngay thích thật kẻ mê thích lừa
Tâm ngay lời nói cũng vừa
Tâm mê có lựa cũng thừa mầm nguy
Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa tâm mà nói hòng xây cuộc đời
Chớ mong lời để “vừa lòng”…
“Dù xây chín bậc phù đồ
Không bằng làm Phước cứu cho một người…”
Con người biết nói biết cười
Biết ăn biết học biết làm điều hay
Biết tu biết sửa biết thương
Biết làm phước biết con đường thanh tao
Phù Đồ chín bậc tháp cao
Xanh hồng tía lục tổn hao của tiền
Cứu người Phước Đức vô biên…

 

-Như Lộ-