Mục III

Cha Mẹ hiền lành để Đức cho con…”

Ông Bà ăn ở vuông tròn

Cháu con thừa hưởng Phước còn mai sau

Tâm linh một chuỗi minh châu

Nhân Nhân Quả Quả đời sau đời này

Muốn con cháu mãi đong đầy

Ăn lành ở thiện sẵn lòng xới chia

Giúp nghèo kính bậc Chân Tu..!

-Như Lộ-

 


     “Khôn ba năm dại một giờ…”

Lỡ lầm lầm lỡ chữ Ngờ chưa thông

Nghiệp duyên sanh bởi mộng mơ

Tỉnh ra mới thấy chữ Ngờ nơi Tâm

Tâm không vạn pháp đều không

Dại khôn, lâu chóng đều không vướng vào

Không buông chẳng giữ hai đầu…!

-Như Lộ-

 


   “Lời nói không mất tiền mua

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau…”

Lời thật, lời giả khác đâu

Kẻ ngay thích thật kẻ mê thích lừa

Tâm ngay lời nói cũng vừa

Tâm mê có lựa cũng thừa mầm nguy

Lời nói chẳng mất tiền mua

Lựa tâm mà nói hòng xây cuộc đời

Chớ mong lời để “vừa lòng”…

-Như Lộ-

 


             “Dù xây chín bậc phù đồ

Không bằng làm Phước cứu cho một người …”

Con người biết nói biết cười

Biết ăn biết học biết làm điều hay

Biết tu biết sửa biết thương

Biết làm phước biết con đường thanh tao

Phù Đồ chín bậc tháp cao

Xanh hồng tía lục tổn hao của tiền

Cứu người Phước Đức vô biên…

-Như Lộ-