Mục VI

   “Học là học để làm người,

Biết đâu hơn thiệt biết lời thị phi…”

Làm người khó lắm ai ơi

Làm người hiểu biết phải chăm trau dồi

Biết nhân nghĩa biết ta người

Biết rồi mới hiểu ra điều đúng sai

Thị phi hơn thiệt ….họa tai

Muốn vơi tai họa học cho nên người….

-Như Lộ-

 


“Người mà không học, khác gì đi đêm…”

Đi đêm ắt phải có đèn

Ánh đèn soi sáng để nhìn rõ hơn

Nhìn ra ác chược hiểm nguy

Hầm danh hố lợi hang tham thác quyền

Học cho Tâm sáng trí lành

Đèn Tâm ích lợi cho người cho ta…

-Như Lộ-

 


“Người không học, như ngọc không mài…”

Ngọc không mài làm sao phản chiếu

Người không học tuệ trí trệ ngu

Dẫu rằng tâm tựa minh châu

Vẫn cần khắc giũa mới sanh muôn màu…

-Như Lộ-

 


   “Ngọc kia chẳng giũa chẳng mài

Cũng thành vô dụng cũng hoài ngọc đi…”

Người tài chẳng học chẳng thi

Cũng thành kiêu ngạo si mê vô chừng

Kẻ tài ham học sửa hành

Khác gì châu ngọc siêng năng giũa mài.

-Như Lộ-