Mục VI

   “Học là học để làm người,
Biết đâu hơn thiệt biết lời thị phi…”
Làm người khó lắm ai ơi
Làm người hiểu biết phải chăm trau dồi
Biết nhân nghĩa biết ta người
Biết rồi mới hiểu ra điều đúng sai
Thị phi hơn thiệt, họa tai
Muốn vơi tai họa học cho nên người…

“Người mà không học, khác gì đi đêm…”
Đi đêm ắt phải có đèn
Ánh đèn soi sáng để nhìn rõ hơn
Nhìn ra ác chược hiểm nguy
Hầm danh hố lợi hang tham thác quyền
Học cho Tâm sáng trí lành
Đèn Tâm ích lợi cho người cho ta…

“Người không học, như ngọc không mài…”
Ngọc không mài làm sao phản chiếu
Người không học tuệ trí trệ ngu
Dẫu rằng tâm tựa minh châu
Vẫn cần khắc giũa mới sanh muôn màu…

   “Ngọc kia chẳng giũa chẳng mài
Cũng thành vô dụng cũng hoài ngọc đi…”
Người tài chẳng học chẳng thi
Cũng thành kiêu ngạo si mê vô chừng
Kẻ tài ham học sửa hành
Khác gì châu ngọc siêng năng giũa mài.

 

-Như Lộ-