Mục VII

 “Học là học Biết giữ gìn
Biết điều nhân nghĩa Biết đường hiếu trung…”
Giữ gìn cho sạch thân tâm
Muốn thân tâm sạch hãy mau quay về
Quay về quy kính cội nguồn
Quay về tiếp bước con đường Tổ Tiên
Tổ Tiên dân tộc uy linh
Hy sinh mạng sống giữ yên quê nhà
Tổ Tiên Đạo Lý gần xa
Khai tâm dìu dắt thiết tha vỗ về
Tâm trong liền thoát nẻo mê
Những điều nhân nghĩa hiếu trung tỏ bừng…

“Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học…”
Muốn biết lẽ phải điều hay,
Muốn thông muốn giỏi muốn mau nên người,
Phải nên khiêm tốn thật thà
Bỏ qua bản ngã để mà hỏi han
Hỏi han để học để hành
Để mà tu sửa chu toàn bản thân
Để cùng giúp đỡ tha nhân…

“Luyến mãi thành tài, miệt mài tất giỏi…”
Siêng năng cần mẫn tinh anh
Kiên tâm nhẫn trí học hành sửa sai
Muốn kiên tâm muốn sửa sai
Tầm Thầy tầm bạn kết thân gắng lòng
Minh Sư bạn giỏi tốt lành
Chỉ điều thánh thiện chỉ hành điều hay
Siêng năng, thiểu Đức vô minh
Dẫu siêng năng mấy cũng không nên người!

“Cần cù bù thông minh…”
Thông minh như ngọc như châu
Ngọc Châu không giũa sẽ không sáng ngời
Chẳng bằng sỏi đá giữa trời
Thường lau thường cắt sẽ làm đời vui
Kém thông minh, hãy siêng năng!

 

-Như Lộ-