Mục VII

 “Học là học Biết giữ gìn

Biết điều nhân nghĩa Biết đường hiếu trung….”

Giữ gìn cho sạch thân tâm

Muốn thân tâm sạch hãy mau quay về

Quay về quy kính cội nguồn

Quay về tiếp bước con đường Tổ Tiên

Tổ Tiên dân tộc uy linh

Hy sinh mạng sống giữ yên quê nhà

Tổ Tiên Đạo Lý gần xa

Khai tâm dìu dắt thiết tha vỗ về

Tâm trong liền thoát nẻo mê

Những điều nhân nghĩa hiếu trung tỏ bừng …

-Như Lộ-

 


“Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học…”

Muốn biết lẽ phải điều hay,

Muốn thông muốn giỏi muốn mau nên người,

Phải nên khiêm tốn thật thà

Bỏ qua bản ngã để mà hỏi han

Hỏi han để học để hành

Để mà tu sửa chu toàn bản thân

Để cùng giúp đỡ tha nhân…

-Như Lộ-

 


“Luyến mãi thành tài, miệt mài tất giỏi…”

Siêng năng cần mẫn tinh anh

Kiên tâm nhẫn trí học hành sửa sai

Muốn kiên tâm muốn sửa sai

Tầm Thầy tầm bạn kết thân gắng lòng

Minh Sư bạn giỏi tốt lành

Chỉ điều thánh thiện chỉ hành điều hay

Siêng năng …thiểu Đức vô minh

Dẫu siêng năng mấy cũng không nên người…!

-Như Lộ-

 


“Cần cù bù thông minh…”

Thông minh như ngọc như châu

Ngọc Châu không giũa sẽ không sáng ngời

Chẳng bằng sỏi đá giữa trời

Thường lau thường cắt sẽ làm đời vui

Kém thông minh …hãy siêng năng…!

-Như Lộ-