Mục VIII

“Dốt đến đâu học lâu cũng biết…”
Giỏi dang nhiều lười biếng cũng ngu
Thời gian cộng với kiên Tâm,
Là vầng Nhật sáng phá tan mây mù!

“Học hành vất vả, kết quả ngọt bùi…”
Nhân hay thì Quả cũng hay
Tác nhân “gắng học” có ngày “nên thân”
Trước vất vả sau sẽ thành,
Thành người ích nước, lợi dân xây đời.

“Xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ…”
Vô minh mặc cảm ngã nhân
Thói quen thúc giục khó phân chánh tà
Nên Tâm sanh sợ sanh phiền
Lấy lời lấy việc che lòng u mê
Thế nên tìm bậc minh sư
Tìm thêm bạn tốt từ từ cải Tâm
Vô minh mặc cảm tự tan…

“Tốt gỗ hơn tốt nước sơn,
Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người ”
Bên ngoài dễ hoại dễ tàn
Dễ thu dễ hấp tâm người cạn nông
Chẳng hay chẳng biết thực hư
Mắt tai đắm nhiễm tâm tư mơ màng
Hãy tỉnh thức hãy tu hành
Thực hư hư thực ngọn ngành tỏ phân…

 

-Như Lộ-