Mục VIII

“Dốt đến đâu học lâu cũng biết….”

Giỏi dang nhiều lười biếng cũng ngu

Thời gian cộng với kiên Tâm,

Là vầng Nhật sáng phá tan mây mù..!

-Như Lộ-

 


“Học hành vất vả, kết quả ngọt bùi…”

Nhân hay thì Quả cũng hay

Tác nhân “gắng học” có ngày “nên thân”

Trước vất vả sau sẽ thành…

Thành người Ích nước, lợi dân xây đời

-Như Lộ-

 


“Xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ…”

Vô minh mặc cảm ngã nhân

Thói quen thúc giục khó phân chánh tà

Nên Tâm sanh sợ sanh phiền

Lấy lời lấy việc che lòng u mê

Thế nên tìm bậc minh sư

Tìm thêm bạn tốt từ từ cải Tâm

Vô minh mặc cảm tự tan ….

-Như Lộ-

 


“Tốt gỗ hơn tốt nước sơn,

Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người ”

Bên ngoài dễ hoại dễ tàn

Dễ thu dễ hấp tâm người cạn nông

Chẳng hay chẳng biết thực hư

Mắt tai đắm nhiễm tâm tư mơ màng

Hãy tỉnh thức hãy tu hành

Thực hư hư thực ngọn ngành tỏ phân..!

-Như Lộ-