Mục IX

“Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo…” 
Thế thời đôi lúc khó khăn
Thân tâm chẳng vững băn khoăn nản lòng
Khác chi sóng gió đùng đùng
Tay chèo không vững khốn cùng hiểm nguy
Muốn tâm sáng tỏ vượt qua
Tu tâm dưỡng tánh gắng công trui rèn!

“Sóng trước đổ đâu sóng sau đổ đó…”
Phàm làm kẻ trước dẫn đầu
Phải nên giữ lối giữ đường cho ngay
Người sau nối bước được may
Đường không ngay thẳng họa sanh tức thì
Ngẫm suy phải thật rặt ròi
Nhân nào quả đó hãy hoài lưu Tâm!

“Được chim bẻ ná, được cá quên nơm…”
Công thành, bẻ ná quên nơm
Vô tâm bạc bẽo chóng quên ân tình
Ná, nơm, những bậc góp phần…
Làm nên đại sự phải cần tri ân
Kẻ ngu bè đảng bất công
Đắc lợi vong nghĩa gian tham cũng thường!

“Sông sâu còn có kẻ dò
Đố ai lấy thước mà đo lòng người…”
Lòng sông nông cạn dễ dò
Lòng người lành ác khó mà thấy ra
Tâm tình sanh diệt diệt sanh
Vô thường sáng tối vận hành theo duyên
Lòng người lúc tỉnh khi mê
Biết người mê tỉnh, khỏi đo khỏi dò!

 

-Như Lộ-