Mục IX

“Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo…”

Thế …thời …đôi lúc khó khăn

Thân tâm chẳng vững băn khoăn nản lòng

Khác chi sóng gió đùng đùng

Tay chèo không vững khốn cùng hiểm nguy

Muốn tâm sáng tỏ vượt qua

Tu tâm dưỡng tánh gắng công trui rèn…!

-Như Lộ-

 


“Sóng trước đổ đâu sóng sau đổ đó…”

Phàm làm kẻ trước dẫn đầu

Phải nên giữ lối giữ đường cho ngay

Người sau nối bước được may

Đường không ngay thẳng họa sanh tức thì

Ngẫm suy phải thật rặt ròi

Nhân nào quả đó hãy hoài lưu Tâm…!

-Như Lộ-

 


“Được chim bẻ ná, được cá quên nơm…”

Công thành…bẻ ná quên nơm

Vô tâm bạc bẽo chóng quên ân tình

Ná, nơm …những bậc góp phần…

Làm nên đại sự phải cần tri ân

Kẻ ngu bè đảng bất công

Đắc lợi vong nghĩa gian tham cũng thường…!

-Như Lộ-

 


“Sông sâu còn có kẻ dò

Đố ai lấy thước mà đo lòng người…”
Lòng sông nông cạn dễ dò
Lòng người lành ác khó mà thấy ra
Tâm tình sanh diệt diệt sanh
Vô thường sáng tối vận hành theo duyên
Lòng người lúc tỉnh khi mê
Biết người mê tỉnh …khỏi đo khỏi dò…!
                                          -Như Lộ-