Chân Như

Chân Như

 

Chân Như tức Dược Sư

Dược Sư tức Chân Như

Chân như tại ngũ uẩn

Ngũ uẩn tức Dược Sư

 

Bất kiến đắc thất tức như lai

Hỷ sầu vô thủy diệc vô chung

Bệnh khứ kiện lai câu bất thủ

Trần duyên bất khả động thanh tâm

 

Như huyễn vô huyễn chân như huyễn

Sanh tử tử sanh vô tận chuyển

Liễu liễu tuỳ duyên xuất nhập tông

Cầm cổ tâm kinh lộng tỉnh miên.

 

真 如

真 如 即 藥 師

藥 師 即 真 如

真 如 在 五 蘊

五 蘊 即 藥 師

 

不 見 得 失 即 如 來

喜 愁 無 始 亦 無 終

病 去 建 來 俱 不 取

塵 緣 不 可 動 清 心

 

如 幻 無 幻 真 如 幻

生 死 死 生 無 盡 轉

了 了 隨 緣 出 入 宗

琴 鼓心 經 弄 醒 眠

 

Tạm dịch :

Chân Như Chân như chính Dược Sư

Dược sư chính Chân Như

Chân như ngay năm uẩn

Năm uẩn chính Dược Sư

 

Không thấy được mất chính Như Lai

Vui buồn không trước cũng không sau

Bệnh đi, khỏe lại, đều chẳng đoái

Trần duyên chẳng thể chạm tâm thanh

 

Như Huyễn không huyễn mới thật huyễn

Sống chết chết sống trò luân chuyển

Nhẵn làu tự tại vào ra đó

Trống đờn ngủ thức bỡn Kinh Huyền

 

-Như Lộ-