Chân Pháp

真 法

 

夏 熱 去 秋 寒 來
師 徒 兩 處 隔 天 崖
世 尊 不 語 一 真 法
何 存 諷 誦 又 孤 埋

 

Chân Pháp

 

Hạ nhiệt khứ thu hàn lai
Sư đồ lưỡng xứ cách thiên nhai
Thế tôn bất ngữ nhất Chân Pháp
Hà tồn phúng tụng hựu cô mai
….

 

Tạm dịch:

 

Pháp Thật

 

Hè nóng đi thu lạnh đến
Thầy trò hai chốn cách xa xôi
Phật Đà không nói một Chân Pháp
Sao còn ngâm diễn lại ẩn thân

 

-Như Lộ-