Đề Thi

提 詩

 

不 由 動 靜 乃 提 詩

後 江 蕭 灑 不 合 離

寒 水 清 風 如 幻 法

師 徒 多 劫 一 船 遊

 

Đề Thi

 

Bất do động tĩnh nãi đề thi

Hậu Giang tiêu sái bất hợp ly

Hàn thủy thanh phong Như Huyễn pháp

Sư đồ đa kiếp nhất thuyền du

 

Làm Thơ

 

Chẳng do động tĩnh mới làm thơ

Hậu Giang phơi phới chẳng hợp tan

Nước lạnh gió mơn đều Như Huyễn

Thầy trò nhiều kiếp một thuyền chơi

 

(Họa chuyến du thuyền của Thầy Như Huyễn cùng học trò trên sông Hậu Giang)

 

-Như Lộ-