Hà Thị Phật Pháp

Phật Pháp Là Gì

Vạn sự vật trên trần gian muôn thuở

Chẳng thoát ngoài quy luật của duyên sanh

Bởi cái này có mặt tạo ra nhân

Nên cái kia nghiễm nhiên là đối tượng

 

Dẫu biết duyên …sanh diệt …trước sau vô lượng

Muốn truy cùng cái nào ..thực trước …thực sau

Không thể nào tìm thấy được một duyên,

Mà tự nó có thể đứng riêng mà có Ngã

 

Vậy nên biết ..lý duyên sinh vô ngã

Cũng gọi là lý nghĩa tự Tánh Không

Không tự thể, không tự tánh, không ngã nhân

Nên tạm gọi là ..”Xưa Nay Không Một Vật”

 

“Không Một Vật” cũng là Chân Không lý tột

Nói là không nhưng chẳng phải thực không

Vì diệu thể tạm gọi là Phật tâm

Nên cái Không bao hàm Diệu Hữu

 

Hữu là do Chân Tâm thường hằng bất biến

Không là do Tâm chẳng thấy thực hư

Khởi Tâm tìm cầu thì vạn sự sẽ vô biên

Nên dứt ngã nhân sẽ trở về Pháp Thân tĩnh tịch

 

Trong cái tướng “Có” có cái thể Không vắng lặng

Trong cái thể không biểu hiện cái tướng tế thô

Miên mật..có không..ảo hoá..diệt sinh

Nên tương nhập tương sanh cũng là tương tức

 

Vì lý lẽ hai đầu diệt sinh không dứt

Nên Thanh Văn xả ác trụ ngã không

Bỏ pháp ác chấp pháp thiện hãy còn mê

Nên Duy Ma Cật xiển dương pháp môn Bất Nhị

 

Khi đã vượt lên trên hai đầu sinh diệt

Tạm dùng danh tự diễn dịch gọi Chân Thường

Cũng gọi là pháp giới Nhất Chân

Danh tự vốn rỗng nên Duy Ma nín lặng

 

Nếu đem “nói” lại vọng bày đối “lặng”

Đến bao giờ mới tỏ rạng nguồn tâm..?

“Nói gì cũng không trúng là trúng”…phải chăng?

Muốn biết thật, cái gì cũng không biết, mới là thực biết…!

 

Ong nhỏ trúc xanh đồng nhất thể

Mai vàng bươm bướm chẳng hề xa

 

Hà Thị Phật Pháp

Duyên sanh vô ngã đô không tánh

Diệu hữu chân không đích pháp thân

Tương nhập tương sanh hoà tương tức

Bất nhị chân thường tức nhất chân

Lục trúc bôn phong giai nhất thể

Hoàng mai hồ điệp bất khả phân

 

何 是 佛 法

緣 生 無 我 都 空 性

妙 有 真 空 的 法 身

相 入 相 生 和 相 即

不 = 真 常 即 一 真

綠 竹 奔 蜂 皆 一 體

黃 梅 蝴 蝶 不 可 分

-Như Lộ-