Huyễn Nhân

Huyễn Nhân

Tà Dương tận kiến Chân Như Huyễn

Liễu Liễu vô sinh quá tử sanh

Thị trần bất thị trần hoá cảnh

Nhập thế vô nhân thủy hoá băng

Thiên diệc linh địa diệc linh

Thiên địa phù vân hỗn tự tinh

Ly thị đáo sơn tuỳ xứ hiển

Liễu Liễu đường vô lão huyễn nhân

 

幻 人

斜 陽 盡 見 真 如 幻

了 了 無 生 過 死 生

視 塵 不 視 塵 化 境

入 世 無 心 水 即 冰

天 亦 靈 地 亦 靈

天 地 浮 雲 混 似 精

離 市 到 山 隨 處 顯

了 了 堂 無 老 幻 人

 

Tạm dịch:

Huyễn Nhân Tà Dương được thấy Thầy Như Huyễn

Rõ ràng nẻo tắt vượt tử sanh

Thấy trần không thấy trần hoá cảnh

Vào đời vô niệm nước là băng

Trời cũng hay đất cũng hay

Đất trời mây nổi đục như trong

Lánh thành vào núi tuỳ chốn diễn

Liễu Liễu Đường không dáng Huyễn Nhân

 

-Như Lộ-