Liễu Liễu Đường

了 了 堂

了 了 堂 中 出 幻 宗

不 須 造 寺 不 迷 經

朝 陽 纔 銷 登 寶 所

暮 境 還 流 了 色 空

客 到 慈 悲 開 幻 法

時 來 無 礙 弄 含 靈

海 島 曾 知 無 主 客

一 百 年 如 電 拂 光

 

Liễu Liễu Đường
Liễu Liễu Đường trung xuất huyễn tông
Bất tu tạo tự bất mê kinh
Triêu dương tài tỏa đăng Bảo Sở
Mộ cảnh hoàn lưu liễu sắc không
Khách đáo từ bi khai huyễn pháp
Thời lai vô ngại lộng hàm linh
Hải đảo tằng tri vô khách chủ
Nhất bá niên như điện phất quang

 

Dịch thơ:
Liễu Liễu Đường sanh dáng huyễn tông
Không cần chùa tượng chẳng say kinh
Vầng dương vừa rạng chơi Bảo Sở
Cảnh chiều còn lại bặt tình không
Khách đến an nhiên bày pháp huyễn
Phải thời tuỳ ý bỡn quần sanh
Từng biết thất đại vô chủ khách
Trăm năm tựa chớp dật trên không
 
-Như Lộ-