Liễu Liễu Phù Vân

了 了 浮 雲

七 大 自 緣 五 陰 空

誰 知 心 境 體 皆 空

忽 欲 見 知 心 與 境

徒 勞 迷 想 鼓 成 鐘

說 暫 有 無 疑 不 盡

直 離 山 海 夢 終 忘

晝 眠 夜 醒 俱 養 教

了 了 浮 雲 寶 所 風

 

Liễu Liễu Phù Vân
Thất đại tự duyên ngũ ấm không
Thuỳ tri tâm cảnh thể giai không
Hốt dục kiến tri tâm dữ cảnh
Đồ lao mê tưởng cổ thành chung
Thuyết tạm hữu vô nghi bất tẫn
Trực ly sơn hải mộng chung vong
Trú miên dạ tỉnh câu dưỡng giáo
Liễu Liễu phù vân Bảo Sở phong
 
Dịch thơ:
Chân Tâm
Bảy đại năm ấm vốn từ không
Mấy ai thực biết cảnh tâm không
Vừa muốn biết tận tâm với cảnh
Liền như dóng trống lại rung chuông
Tạm thuyết có không …nghi chẳng dứt
Rời xa biển núi ….mộng liền tan
Ngày say đêm tỉnh đều khai đạo
Bảo Sơ hoà tan với gió mây
 
Dịch nghĩa:
Bảy đại năm ấm bổn không
Học nhân mấy kẻ ngộ tâm cảnh đồng
Vừa mong biết được cảnh, tâm
Mê lầm nhận trống làm chuông tức thì
Có, không…còn giữ còn nghi
Rời xa biển núi tỉnh cơn mê mờ
Ngày say đêm tỉnh độ đời
Kìa…! Chân Tâm bỗng tan vào gió mây

 

-Như Lộ-