Mục X

“Được chim bẻ ná, được cá quên nơm…”
Công thành, bẻ ná quên nơm
Vô tâm bạc bẽo chóng quên ân tình
Ná, nơm …những bậc góp phần…
Làm nên đại sự phải cần tri ân
Kẻ ngu bè đảng bất công
Đắc lợi vong nghĩa gian tham cũng thường..!

“Cơm Cha áo mẹ chữ thầy
Gắng công ăn học có ngày thành danh…”
Làm con phải biết công ơn…
Miếng cơm manh áo chữ văn trong đời
Đổi bằng nước mắt mồ hôi
Đổi bằng tánh mạng có khi nữa là
Công Cha, nghĩa Mẹ, ơn Thầy
Khắc tâm khắc dạ đã thành chữ Nhân..!

“Nói lời phải giữ lấy lời
Đừng như con bướm đậu rồi lại bay…”
Làm người khác bướm ai ơi..!
Đã buông lời hứa hãy nên giữ lời
Bướm bay bướm đậu lả lơi
Người mà bất tín một đời lầm than
Qua cầu rút ván khác chi..!

“Đèo cao thì mặc đèo cao
Trèo lên tới đỉnh ta cao hơn đèo…”
Núi đèo vực thẳm treo leo
Dụ cho những nỗi khó khăn trong đời
Đỉnh đèo nơi thoát hiểm nghèo
Dụ cho công toại danh thành lập thân
Muốn thành công phải kiên tâm
Thành người trung nghĩa đảm đương việc đời.

 

-Như Lộ-