Mục X

“Được chim bẻ ná, được cá quên nơm…”

Công thành…bẻ ná quên nơm

Vô tâm bạc bẽo chóng quên ân tình

Ná, nơm …những bậc góp phần…

Làm nên đại sự phải cần tri ân

Kẻ ngu bè đảng bất công

Đắc lợi vong nghĩa gian tham cũng thường…!

-Như Lộ-

 


“Cơm Cha áo mẹ chữ thầy

Gắng công ăn học có ngày thành danh…”

Làm con phải biết công ơn…

Miếng cơm manh áo chữ văn trong đời

Đổi bằng nước mắt mồ hôi

Đổi bằng tánh mạng có khi nữa là

Công Cha, nghĩa Mẹ, ơn Thầy

Khắc tâm khắc dạ đã thành chữ Nhân..!

-Như Lộ-

 


“Nói lời phải giữ lấy lời

Đừng như con bướm đậu rồi lại bay…”

Làm người khác bướm ai ơi…!

Đã buông lời hứa hãy nên giữ lời

Bướm bay bướm đậu lả lơi

Người mà bất tín một đời lầm than

Qua cầu rút ván khác chi…!

-Như Lộ-

 


“Đèo cao thì mặc đèo cao

Trèo lên tới đỉnh ta cao hơn đèo…”

Núi đèo vực thẳm treo leo

Dụ cho những nỗi khó khăn trong đời

Đỉnh đèo nơi thoát hiểm nghèo

Dụ cho công toại danh thành lập thân

Muốn thành công phải kiên tâm

Thành người trung nghĩa đảm đương việc đời.

-Như Lộ-