Mục XII

“Một giọt máu đào hơn ao nước lã…”

Máu đào tựa …thân bằng quyến thuộc

Nước lã như…kẻ chẳng liên quan

Không màng đạo lý đúng sai

Hễ là quyến thuộc phải hơn phải gìn…

Nghĩ như thế khác gì ấu trĩ

Gặp thân bằng bán nước hại dân

Một bề ác độc gian tham

Máu đào như rứa có cam sống cùng…?

Dẫu nước lã bèo mây gặp gỡ

Lòng thanh cao đạo đức nghĩa nhân

Phước họa đồng tử đồng sanh

Một giọt nước lã hơn ao máu đào…!

Máu đào nước lã khác đâu

Hễ không nhiễm độc hãy trân quý đều…!

-Như Lộ-

 


“Lắm Thầy đầy ma, lắm cha con khó lấy chồng…”

Phàm mưu sự chỉ cần thực chất

Chẳng phải lo nhiều ít dở hay

Ít người chung hướng việc xong

Lắm người nhiều ý khó mong công thành..!

-Như Lộ-

 


“Ăn cơm nhà, vác tù và cho hàng tổng…”

Cái danh vốn dễ vướng vào

Người ham danh lại hay quàng hay đeo

Quên nhà quên cả bản thân

Ngẫm ra cho kỹ thật là vô tri

Gá vào những kẻ lợi danh

Mớ danh hư huyễn gớm thay…hỡi người..!

-Như Lộ-

 


“Ăn cơm nhà vác ngà voi…”

Ngà voi dụ….việc thanh cao

Việc dân việc nước nghĩa nhân trong đời

Người ngu thường trách thường moi

Người khôn vì nghĩa xả thân góp phần

Ngẫm suy cho kỹ xa gần….!

-Như Lộ-