Mục XII

“Một giọt máu đào hơn ao nước lã…”
Máu đào tựa …thân bằng quyến thuộc
Nước lã như…kẻ chẳng liên quan
Không màng đạo lý đúng sai
Hễ là quyến thuộc phải hơn phải gìn…
Nghĩ như thế khác gì ấu trĩ
Gặp thân bằng bán nước hại dân
Một bề ác độc gian tham
Máu đào như rứa có cam sống cùng..?
Dẫu nước lã bèo mây gặp gỡ
Lòng thanh cao đạo đức nghĩa nhân
Phước họa đồng tử đồng sanh
Một giọt nước lã hơn ao máu đào..!
Máu đào nước lã khác đâu
Hễ không nhiễm độc hãy trân quý đều..!

“Lắm Thầy đầy ma, lắm cha con khó lấy chồng…”
Phàm mưu sự chỉ cần thực chất
Chẳng phải lo nhiều ít dở hay
Ít người chung hướng việc xong
Lắm người nhiều ý khó mong công thành..!

“Ăn cơm nhà, vác tù và cho hàng tổng…”
Cái danh vốn dễ vướng vào
Người ham danh lại hay quàng hay đeo
Quên nhà quên cả bản thân
Ngẫm ra cho kỹ thật là vô tri
Gá vào những kẻ lợi danh
Mớ danh hư huyễn gớm thay, hỡi người..!

“Ăn cơm nhà vác ngà voi…”
Ngà voi dụ….việc thanh cao
Việc dân việc nước nghĩa nhân trong đời
Người ngu thường trách thường moi
Người khôn vì nghĩa xả thân góp phần
Ngẫm suy cho kỹ xa gần..!

 

-Như Lộ-