Mục XIII

“Càng cao danh vọng càng nhiều gian truân…”
Nhân nào quả đó ngần ngần
Cái chi cũng có giá cần phải hay
Muốn danh vọng phải gian truân
Muốn an vui hãy xem chừng lợi danh
Một mai tâm trí cao thâm
Đi vào danh lợi vẫn không vướng vào
Dùng danh làm lợi cho đời..!
 –

“Quân tử báo thù mười năm chưa muộn…”
Bậc quân tử ân đền oán trả
Trải cuộc đời đánh phá tiểu nhân
Giữ gìn phép tắc muôn phần
Nhẫn lòng khắc phục tử sanh xem thường
Chớ dừng chỗ anh hùng quân tử
Bậc Chánh Nhân Quân Tử càng hay
Không thù oán chỉ khuyên răn
Dụng ân giải oán xây nên kiếp người..!

“Nhàn cư vi bất thiện…”
Kẻ ngu sống rỗi sống chơi
Dư giờ dư lực trí tâm lạc lài
Đam mê thói tục điều sai
Làm điều bất thiện hại ta hại người
Với người tâm trí rạng ngời
Nhàn cư vi thiện đạo đời dung thông
Chữ “Nhàn Cư”, hiểu cho đồng
Luyện tâm trí sáng mặc tình nhàn cư…

“Chơi thì chọn bạn mà chơi…”
Chơi cùng bạn xấu cuộc đời trầm kha
Bạn bè bất nghĩa bất nhân
Hiểm tham, ích kỷ, phải cần lánh xa
Chơi cùng bạn tốt thật thà,
Chí tình chí nghĩa mới là khôn ngoan
Giữ cho tâm sáng thân trong
Mới mong biết được ác tham, thiện lành.

 

-Như Lộ-