Mục XIII

“Càng cao danh vọng càng nhiều gian truân….”

Nhân nào quả đó ngần ngần

Cái chi cũng có giá cần phải hay

Muốn danh vọng phải gian truân

Muốn an vui hãy xem chừng lợi danh

Một mai tâm trí cao thâm

Đi vào danh lợi vẫn không vướng vào

Dùng danh làm lợi cho đời…!

-Như Lộ-

 


“Quân tử báo thù mười năm chưa muộn…”

Bậc quân tử ân đền oán trả

Trải cuộc đời đánh phá tiểu nhân

Giữ gìn phép tắc muôn phần

Nhẫn lòng khắc phục tử sanh xem thường

Chớ dừng chỗ anh hùng quân tử

Bậc Chánh Nhân Quân Tử càng hay

Không thù oán chỉ khuyên răn

Dụng ân giải oán xây nên kiếp người…!

-Như Lộ-


“Nhàn cư vi bất thiện..”

Kẻ ngu sống rỗi sống chơi

Dư giờ dư lực trí tâm lạc lài

Đam mê thói tục điều sai

Làm điều bất thiện hại ta hại người

Với người tâm trí rạng ngời

Nhàn cư vi thiện đạo đời dung thông

Chữ “Nhàn Cư”… hiểu cho đồng

Luyện tâm trí sáng mặc tình nhàn cư …

-Như Lộ-