Mục XIV

“Bề ngoài thơn thớt nói cười
Bề trong nham hiểm giết người không dao…”
Chớ tin lời nói ngọt ngào
Những lời dụ dỗ hót vào nịnh ra
Phải nhìn cho kỹ chánh, tà
Lòng người như biển kẻo mà bại vong
Dao du thận trọng thì hơn…

Làm người “uống nước nhớ nguồn…”
Làm người phải có tấm lòng tri ơn
Biết ơn Hiền Thánh Tiền Nhân
Biết ơn Thầy Tổ Mẹ Cha cội ngun
Biết ơn bằng hữu nhân quần
Biết ơn tất cả cho mình nguồn sanh.

“Tôn Sư Trọng Đạo…” là tu
Lắng nghe điều phải sửa tâm sửa mình
Thiếu Thầy không thể nên người
Lầm vào ma đạo cuộc đời tang thương
Thế nên phải biết noi gương
Hiếu cùng Sư Trưởng giữ tâm cao vời
Một lòng hành Đạo thiện lành!

“Không Thầy đố mày làm nên…”
Không Thầy như kẻ đi đêm không đèn
Dù tể tướng hay thánh hiền
Cũng cần Thầy mớm những ngày cỏn con
Một con chữ hay nửa con
Cũng không tự biết huống bao sách lời
Thế nên phải khắc ơn Thầy!

 

-Như Lộ-