Mục XV

“Nhất tự vi sư, bán tự vi sư…”
Một chữ nửa chữ từ đâu
Nhờ Thầy mới biết nghĩa ân thiện lành
Nhờ Thầy giải thích ngọn nghành
Lìa xa ác đạo thực hành lẽ ngay
Công lao tình nghĩa thâm sâu
Một ngày thọ nghĩa Ân Sư cả đời…

 

-Như Lộ-