Nguyên Tắc

Nguyên tắc hoạt động của Nhóm là:
– Tổ chức cảnh báo tình trạng khẩn cấp cần giúp đỡ và giúp tổ chức gây quỹ,
– Điều phối giữa các tổ chức, cá nhân đóng góp và tổ chức tiếp nhận đóng góp,
– Không trực tiếp thu nhận tài vật từ các tổ chức và cá nhân đóng góp,
– Phối hợp với các cá nhân, tổ chức và thành viên trong việc xác định các cộng đồng đang cần sự giúp đỡ khẩn cấp về mặt y tế và thực phẩm.
– Phối hợp với các bên liên quan để chọn lọc cách thức chuyển giao tài vật, chọn lọc các công ty cung ứng dịch vụ nhằm mang lại hiệu quả cao nhứt cho giá trị tài vật quyên góp được cho cộng đồng đang cần giúp đỡ.
– Không liên kết hoặc đại diện cho bất cứ công ty dịch vụ nào.
– Không liên kết với và không đại diện cho đảng phái chính trị, tôn giáo, vùng miền, và sắc tộc
– Cá nhân các thành viên tự nguyện không có tư cách pháp nhân trong việc đại diện Nhóm để thiết lập các mối liên kết với các tổ chức hoặc các cá nhân khác,
– Cá nhân các thành viên tự nguyện không có tư cách pháp nhân trong việc đại diện Nhóm để thu nhận tài vật quyên góp trực tiếp,
– Cá nhân các thành viên tự nguyện không có tư cách pháp nhân trong việc đại diện Nhóm để giao dịch, trao đổi, và quyết định ngoài sự đồng ý của Nhóm.
– Tất cả các giao tiếp và liên lạc của Nhóm đều phải được thực hiện qua email của nhóm: nhomphungsuxahoi@gmail.com hoặc thông tin liên lạc của nhóm tại: “Contact”
Thân ái!