Như Huyễn Tự Như Lai

如 幻 似 如 來

 

如 來 自 真 如

真 如 即 如 幻

如 幻 似 如 來

了 知 三 法 還 空

莫 問 仙 凡 同 異

若 如 來 出 現

誰 能 盡 眼 視

 

Như Huyễn tự Như Lai

 

Như Lai tự Chân Như Chân

Như tức Như Huyễn

Như Huyễn tự Như Lai

Liễu tri tam pháp hoàn không

Mạc vấn tiên phàm đồng dị

Nhược Như Lai xuất hiện

Thuỳ năng tận nhãn thị

 

-Như Lộ-