Như Lộ

如 露

 

忽 取 清 名 化 幻 聲

師 徒 非 贈 亦 非 迎

若 了 見 真 空 换 色

存 聃 如 露 縛 西 東

 

雲 亦 空 露 亦 空

雲 飛 露 聚 體 皆 同

可 笑 其 心 多 古 怪

曾 班 如 露 屬 宗 風

 

Như Lộ

 

Hốt thủ thanh danh hoá huyễn thanh

Sư đồ phi tặng diệc phi nghênh

Nhược liễu kiến chân không hoán sắc

Tồn đam Như Lộ phược tây đông

 

Vân diệc không lộ diệc không

Vân phi lộ tụ thể giai đồng

Khả tiếu kỳ tâm đa cổ quái

Tằng ban Như Lộ thuộc tông phong

 

Tạm dịch:

 

Tựa Sương Chợt thấy thanh danh đã hoá không

Thầy trò không tặng cũng không trông

Nếu rõ cơn nguồn không đổi sắc

Còn mê Như Lộ buột tây đông

 

Mây cũng không sương cũng không

Mây bay sương đọng thể tương đồng

Thực tếu Chân Như bao quái lạ

Từng ban Như Lộ của gia phong

 

-Như Lộ-