Pháp Thân

Pháp Thân
Đoản trường tiền hậu đích nan phân
Ấu lão nữ nam tự ngã nhân
Nghĩa tình tài sanh dĩ hốt diệt
Bất cập chân tình tỉ pháp thân法 身
短 長 前 後 的 難 分
幼 老 女 男 自 我 人
義 情 纔 生 己 忽 滅
不 及 眞 情 比 法 身

Ngắn dài sau trước thật khó chia
Già trẻ nữ nam vốn đó đây
Nghĩa tình vừa nhoáng rồi vụt tắt
Chẳng bằng tình Phật gọi pháp thân

-Như Lộ-