Tâm Hoa

心 花

 

前 門 美 花 開

大 少 紫 紅 色

心 中 無 一 物

何 現 總 色 花

 

Tâm Hoa

 

Tiền môn Mỹ hoa khai

Đại tiểu tử hồng sắc

Tâm trung vô nhất vật

Hà hiện tổng sắc hoa

 

Tạm Dịch:

 

Trước cửa hoa nở đẹp

Lớn nhỏ màu tím hồng

Trong tâm không một vật

Sao hiện thảy hoa xinh

 

-Như Lộ-