Tánh Minh

全 真
Mẫu Đơn bất dị Tử Vân Anh
Hoa tiếu nhãn tình thảo cứu thân
Hoa thảo cánh siêu sơn hữu thủy
Thanh vân cổ nguyệt hiện toàn chân牡 丹 不 異 紫 雲 英
花 笑 眼 情 草 救 身
花 草 更 招 山 有 水
清 雲 古 月 現 全 真

Tánh Minh
Mẫu Đơn nào khác Tử Vân Anh
Hoa cười tình mắt cỏ cứu thân
Hoa cỏ đều buông núi là nước
Gió mát trăng thanh thực tánh minh

-Như Lộ-