Thánh Quân

聖 君

七 大 五 陰 化 生 身

不 異 國 土 養 臣 君

國 主 的 為 心 意 識

旁 民 總 是 骨 肉 筋

內 外 主 權 難 捉 把

死 生 今 事 自 分 明

盡 知 王 事 如 民 事

平 定 群 魔 立 聖 君

 

Thánh Quân
Thất đại ngũ ấm hoá sinh thân
Bất dị quốc thổ dưỡng thần quân
Quốc chủ đích vi tâm ý thức
Bàng dân tổng thị cốt nhục cân
Nội ngoại chủ quyền nan tróc bả
Tử sanh kim sự tự phân minh
Tận tri vương sự như dân sự
Bình định quần ma lập thánh quân

 

Dịch thơ:
Bảy đại năm ấm hoá sinh thân
Khác chi đất nước dưỡng thần quân
Quốc chủ chính là Tâm ý thức
Toàn dân chẳng khác thịt xương gân
Trong ngoài chủ quyền luôn vất vả
Tử sanh tự chuyện sẽ phân minh
Biết việc vua, dân đều như một
Đập nát quần ma lập thánh quân
 
Dịch nghĩa:
Năm ấm bảy đại còn xoay mãi
Hoá thân tâm sanh diệt diệt sanh
Khác chi đất nước thịnh xuy
Dưỡng nuôi cả nước vua tôi chẳng lìa
Tâm Ý Thức gộp thành quốc chủ
Thịt gân xương quy tụ làm dân
Chủ quyền được mất khó khăn
Vẫn mong phá..thủ..thù trong giặc ngoài
Sanh tử sự có ngày tỏ sáng
Biết việc vua chẳng khác việc dân
Đập tan bè lũ ma quân
Lập nên một đấng anh minh giữa đời…

 

-Như Lộ-