Thấy Tâm

見 宗

 

宗 門 本 我 的 難 超
師 徒 纏 縛 愛 河 流
哭 笑 不 分 生 閉 息
歷 劫 功 夫 何 了 知

 

戀 㤨 家 風 與 法 門
恆 沙 世 界 自 顯 靈
鬼 神 結 親 疏 化 盡
喜 怒 無 邊 直 見 宗

 

Tông môn bản ngã đích nan ly
Sư đồ triền phược ái hà lưu
Khốc tiếu bất phân sanh bế tức
Lịch kiếp công phu hà liễu tri

 

Luyến tích gia phong dữ pháp môn
Hằng sa thế giới tự hiển linh
Quỷ thần kết thân sơ hoá tận
Hỷ nộ vô biên trực kiến tông

 

Tạm dịch:

 

Thấy tâm
Cái ngã tông môn khó xả ly
Thầy trò gắn bó chính sông thương
Khóc cười không rõ đành nín lặng
Muôn kiếp tu hành cũng thế thôi
Yêu quý gia tài với pháp môn
Quả là muôn pháp cũng bừng theo
Bạn quỷ thần gần xa đều dứt
Vui buồn không tánh thấy Chân Tâm
         -Như Lộ-