Hoạt động

Thư Ngỏ Làng Kon Teo

Sau đây, là lá thư thông báo về việc thay đổi địa điểm lắp đặt trạm nước sạch từ Quảng Trị về KonTum. PSXH và ICI xin chân thành cảm ơn cô Minh Phương và quý ân nhân thập phương thiện tín xa gần đã cùng nhau hỗ trợ những trạm nước sạch cho người dân nghèo.

Thư thông báo

Thư ngỏ làng Kon Teo

Dưới đây là một số hình ảnh của làng Kon Teo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *