Thuỳ Liễu Thông

誰 了 通

白 紅 精 潔 自 來 源
兩 朵 香 蓮 不 外 緣
日 月 風 霜 坭 水 儘
花 落 心 空 誰 了 通

Thuỳ Liễu Thông

Bạch Hồng tinh khiết tự lai nguyên
Lưỡng đóa hương liên bất ngoại duyên
Nhật nguyệt phong sương nê thủy tẫn
Hoa lạc tâm không thuỳ liễu thông

Tạm dịch:

Ai đã thông…?

Trắng hồng trong suốt từ khởi nguyên
Hai đóa sen thơm chẳng ngoài duyên
Trăng trời sương gió bùn nước mặc
Hoa rụng tâm không mấy người thông

-Như Lộ-