Hoạt động

Tổ chức, mục đích và nguyên tắc

NHÓM PHỤNG SỰ XÃ HỘI
TỔ CHỨC, MỤC ĐÍCH, VÀ NGUYÊN TẮC

TỔ CHỨC
Nhóm Phụng Sự Xã Hội là nhóm làm việc từ thiện, bất vụ lợi, hình thành từ các anh chị em tự giác tham gia từ trong và ngoài nước.

MỤC ĐÍCH
Kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người tới những cộng đồng đang trong tình trạng khẩn cấp y tế và thực phẩm do thiên tai hoặc nhân họa gây ra.

NGUYÊN TẮC
hoạt động của Nhóm là:
– Tổ chức cảnh báo tình trạng khẩn cấp cần giúp đỡ và giúp tổ chức gây quỹ,
– Điều phối giữa các tổ chức, cá nhân đóng góp và tổ chức tiếp nhận đóng góp,
– Không trực tiếp thu nhận tài vật từ các tổ chức và cá nhân đóng góp,
– Phối hợp với các cá nhân, tổ chức và thành viên trong việc xác định các cộng đồng đang cần sự giúp đỡ khẩn cấp về mặt y tế và thực phẩm.
– Phối hợp với các bên liên quan để chọn lọc cách thức chuyển giao tài vật, chọn lọc các công ty cung ứng dịch vụ nhằm mang lại hiệu quả cao nhứt cho giá trị tài vật quyên góp được cho cộng đồng đang cần giúp đỡ.
– Không liên kết hoặc đại diện cho bất cứ công ty dịch vụ nào.
– Không liên kết với và không đại diện cho đảng phái chính trị, tông giáo, vùng miền, và sắc tộc
– Cá nhân các thành viên tự nguyện không có tư cách pháp nhân trong việc đại diện Nhóm để thiết lập các mối liên kết với các tổ chức hoặc các cá nhân khác,
– Cá nhân các thành viên tự nguyện không có tư cách pháp nhân trong việc đại diện Nhóm để thu nhận tài vật quyên góp trực tiếp,
– Cá nhân các thành viên tự nguyện không có tư cách pháp nhân trong việc đại diện Nhóm để giao dịch, trao đổi, và quyết định ngoài sự đồng ý của Nhóm.
– Tất cả các giao tiếp và liên lạc của Nhóm đều phải được thực hiện qua email của nhóm: nhomphungsuxahoi@gmail.com
Thân ái!

———————–

THE SOCIAL SERVICE GROUP
ORGANIZATION, PURPOSES, AND PRINCIPLES
ORGANIZATION
The Social Service Group is a charitable, non-profit group formed by people voluntarily involved from home and abroad.
PURPOSES
Appeal for assistance from everyone to serve communities in medical and food emergencies caused by either natural disasters or human conflicts.
PRINCIPLES
Activities of the Group include:
• Organizing alerts of emergencies requiring assistance, and helping to organize fundraising events,
• Coordinating activities between contributing parties, either organizations or individuals, and organizations accepting contributions,
• Not collecting assets directly from donating organizations and individuals,
• Coordinating with individuals, organizations and Group’s members in identifying communities in need of emergency medical and food assistance,
• Collaborating with stakeholders to select the way of delivering materials, selecting service companies to provide the highest efficiency for the value of donated assets to the community in need,
• Not affiliated with or representing any service company,
• Not affiliated with and not representing political, religious, regional, and ethnic parties,
• Individual members voluntarily have no legal status in representing the Group to establish links with other organizations or individuals,
• Individual members voluntarily do not have legal status in representing the Group to collect donations directly,
• Individual members voluntarily have no legal status in representing the Group to transact, exchange, and make decisions without the Group’s consent,
• All interactions and communications by the Group must be sent to this email:

nhomphungsuxahoi@gmail.com

Sincerely!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *