Tổng Hợp Thơ Thiền

Đây là trang chủ của mục Thơ Thiền – Nơi tổng hợp toàn bộ Thơ Thiền dựa theo các mục được đánh số thứ tự.

 

Mục I – Thơ Thiền – Tác Giả: Như Lộ

 

 1. Chân Như
 2. Huyễn Nhân
 3. Thầy Trò
 4. Thấy Tâm
 5. Chân Pháp
 6. Xuất Nhập Vô Tâm
 7. Vô Mạt Bổn
 8. Tông Phong
 9. Tông Phong (2)

 

Mục II – Thơ Thiền – Tác Giả: Như Lộ

 

 1. Pháp Thân
 2. Tánh Minh
 3. Thanh Tâm
 4. Từ Tâm
 5. Thuỳ Liễu Thông
 6. Nhất Thôn Lâm
 7. Như Huyễn Tự Như Lai
 8. Tâm Hoa
 9. Như Lộ

 

Mục III – Thơ Thiền – Tác Giả: Như Lộ

 

 1. Đề Thi
 2. Bất Trước Ngụy Chân
 3. Bảo Sở Hóa Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(Mục III)

Bài thơ thiền:

Tác Giả: Như Lộ

-Xem tại đây-