Từ Tâm

慈 心

慈 心 超 水 火
不 住 不 相 離
風 波 無 罣 礙
越 惡 渡 塵 緣
出 法 華 建 水
入 苦 海 救 貧
梅 村 無 遠 近
一 行 萬 情 空

Từ Tâm

Từ tâm siêu thủy hỏa
Bất trụ bất tương ly
Phong ba vô quái ngại
Việt ác độ trần duyên
Xuất Pháp Hoa kiến thủy
Nhập khổ hải cứu bần
Mai thôn vô viễn cận
Nhất Hạnh vạn tình không…

“Tâm từ siêu nước lửa
Không trụ chẳng hợp tan
Sóng gió không hề hấn
Phá ác giải trần duyên
Ra Pháp Hoa tạo nước
Vào biển khổ cứu nguy
Mai Thôn gần xa hết
Nhất Hạnh vạn tình không…”

-Như Lộ-