Vô Mạt Bổn

無 末 本
大 乘 小 乘 永 劫 爭
南 宗 北 派 苦 功 行
外 道 夭 魔 南 謗 北
焦 芽 敗 種 北 誹 南
執 守 小 大 分 先 後
墮 落 是 非 障 濁 清
若 見 北 南 無 末 本
真 心 普 照 越 人 夭
Vô Mạt Bổn
Đại Thừa Tiểu Thừa vĩnh kiếp tranh
Nam tông Bắc phái khổ công hành
Ngoại đạo thiên ma, Nam báng Bắc
Tiêu nha bại chủng, Bắc phỉ Nam
Chấp trước tiểu đại phân tiên hậu
Đọa lạc thị phi chướng trọc thanh
Nhược kiến Bắc Nam vô mạt bổn
Chân tâm phổ chiếu việt nhân thiên
Tạm Dịch:
Không Ngọn Gốc
Xe lớn xe nhỏ cãi bấy lâu
Theo Nam theo Bắc khổ công cầu
“Ngoại giáo tà ma”, Nam lỵ Bắc
“Mầm tiêu giống hoại”, Bắc mạ Nam
Chấp chặt lớn nhỏ chia sau trước
Mơ màng sai đúng ngại đục trong
Nếu thấy Bắc Nam không ngọn gốc
Phật Quang rực sáng vượt nhân thiên
-Như Lộ-